Algemene voorwaarden

Gegevens

Bedrijfsnaam:    Marischa’s Fotografie
Websites:           www.marischasfotografie.nl
                           www.facebook.com/marischasbruidsfotografie
Email:                 marischasfotografie@gmail.com

Definitiefs

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
– Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Marischa’s Fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)
– Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
– Fotograaf: Marischa Cannea, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer
– Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
– Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
– Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
– Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
– Aw: Auteurswet 1912.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Aanbod

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle mogelijke kosten voor de opdrachtgever worden hierin vernoemd. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn beschikbaar in elk gewenst bedrag. Cadeaubonnen kunnen niet retour worden genomen en kunnen niet worden ingewisseld voor geld. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag een fotoshoot worden afgezegd door fotograaf of opdrachtgever. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.  Vervolgens wordt er samen met de opdrachtgever een nieuwe afspraak gepland. Dit geldt niet voor een bruidsreportage, dan dient de opdrachtgever zelf te zorgen voor een eventuele binnen locatie voor de fotoshoot. Ook is het mogelijk om de fotoshoot op een later moment van de dag te doen. Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. De opdrachtgever ontvangt de beelden digitaal, nabewerkt, in hoge resolutie en zonder watermerk. Er worden geen onbewerkte originele beelden afgeleverd. De ontvangst van de beelden zal plaats vinden bij de fotograaf thuis. Het is ook mogelijk dat de opdrachtgever de foto’s online toegestuurd krijgt. Let op! Fotograaf zal de foto’s maximaal 6 maanden bewaren, dus opdrachtgever moet zelf zorgen voor een goede online backup.

Betalingsvoorwaarden

Voor een bruidsreportage en een geboortereportage dient er een aanbetaling betaald te worden ter definitieve reservering van de datum. De aanbetaling bedraagt 30% van het totaalbedrag. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever. 
De betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien het verschuldigde bedrag niet of niet volledig is voldaan binnen de gestelde betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7 administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is de fotograaf genoodzaakt de klant in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de klant. Nadat de factuur volledig is betaald door opdrachtgever worden de fotobestanden geleverd.

Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Bij een geboortereportage is opdrachtgever verplicht om fotograaf tijdig te informeren over de aanvang van de bevalling. Indien opdrachtgever deze informatie niet tijdig verstrekt, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. De reeds betaalde aanbetaling wordt niet vergoed. 
Bij annulering van een bruids- of geboortereportage wordt de aanbetaling niet terug betaald. Indien opdrachtgever de overeenkomst binnen 6-2 maanden voorafgaand aan de uitvoerdatum annuleert, wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot 2 maanden voorafgaand aan de uitvoerdatum annuleert, brengt de fotograaf 75% van de overeengekomen bedrag in rekening.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf. Gebeurd dit niet binnen vijf werkdagen, dan worden deze niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio en social media. Indien opdrachtgever dit niet wenst, dient dit vooraf bekend te worden gemaakt. Bij een geboortereportage vraagt fotograaf altijd eerst toestemming van opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden. Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, waaronder doch niet uitsluitend het voorkomen dat derden flitsen tijdens belangrijke fotomomenten of de hinderlijke aanwezigheid van derden waaronder andere professionele fotografen of videografen. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.